Loading...

Testy szczelności budynku - Blower Door Test


blower door test

Oferujemy następujące usługi w zakresie szczelności powietrznej budynków i pomieszczeń:

- Testy szczelności „blower door test” zgodnie z normą PN-EN 13829 (Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora);

- Testy szczelności pomieszczeń pod kątem ochrony ppoż. (zgodnie ze standardami: ISO 14520/EN 15004, NFPA 2001), obejmujące m.in. kalkulację czasu retencji gazowych środków gaśniczych;

- Lokalizacja nieszczelności – m.in. w obrębie warstw izolacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej, przejść instalacji technicznych (z wykorzystaniem znaczników dymnych, kamer termowizyjnych, anemometrów);

- Doradztwo techniczne w celu poprawy szczelności powietrznej budynków i pomieszczeń;

- Wykonanie uszczelnień powłok paroizolacyjnych poddasza i innych przegród budowlanych.

W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczną aparaturę testową RETROTEC oraz Minneapolis. Jesteśmy w stanie przetestować każdy obiekt o dowolnie dużej kubaturze (np. hale przemysłowe, chłodnie, magazyny, duże obiekty usługowe).PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA TESTÓW SZCZELNOŚCI:

- wsparcie Inwestorów i Wykonawców w budowie budynków zgodnie z założonym standardem energetycznym (np. obiekty pasywne, niskoenergetyczne);

- kontrola jakości prac budowlanych i remontowych przed dokonaniem rozliczenia finansowego z firmą budowlaną;

- ocena techniczna budynków na potrzeby audytu energetycznego i planowanych działań termomodernizacyjnych;

- ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych budynku (m.in. diagnoza przyczyn powstawania pleśni, zawilgoceń, mostków termicznych);

- ocena stanu technicznego nieruchomości przed zakupem;

- certyfikacja na potrzeby uzyskania dopłat do kredytów na budowę budynków niskoenergetycznych (NFOŚiGW);

- testy szczelności na potrzeby oceny skuteczności ochrony przeciwpożarowej (systemy gaszenia gazem - SUG-G).


Główne korzyści z przeprowadzenia testów „blower door”:

- osiągnięcie zamierzonego standardu energetycznego budowanej nieruchomości (co przekłada się na wartość nieruchomości, komfort użytkowania, koszty eksploatacji);

- wynegocjowanie lepszych warunków cenowych przy zakupie nieruchomości;

- uniknięcie zakupu nieruchomości w złym stanie technicznym (i tym samym uniknięcie kosztownych napraw , remontów i wysokich kosztów ogrzewania);

- możliwość właściwego zaplanowania działań remontowych (m.in. na podstawie szczegółowej lokalizacji nieszczelności).LOKALIZACJA NIESZCZELNOŚCI:

Zasadniczo wyróżnia się 3 sposoby lokalizacji nieszczelności budynków z wykorzystaniem sprzętu do badań szczelności „blower door”:

- badanie termowizyjne przy wytworzonym stałym podciśnieniu w budynku;
- lokalizacja nieszczelności dymem testowym (przy wytworzonym nad/podciśnieniu);
- badanie przy pomocy anemometru.

W naszej pracy w zależności od potrzeb stosujemy wszystkie w/w metody. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi w połączeniu z dużym doświadczeniem gwarantuje wskazanie wszystkich nieszczelności w budynku!

termo-lokalizacja1 termo-lokalizacja2 termo-lokalizacja3 termo-lokalizacja4 termo-lokalizacja5

OPIS BADANIA

Test szczelności powietrznej „blower door test” realizuje sie poprzez zamontowanie w otworze zewnętrznym tzw. drzwi nawiewnych z wbudowanym wentylatorem, który poprzez nadmuch / wydmuch powietrza wytwarza określoną różnicę ciśnień między wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym. W trakcie testu rejestruje się przepływy powietrza na wentylatorze testowym odpowiadające poszczególnym poziomom ciśnienia. Pomiary wykonuje się wielokrotnie, zarówno w podciśnieniu jak i nadciśnieniu, a specjalistyczne oprogramowanie precyzyjnie wylicza uśrednioną wartości współczynnika n50 (lub inne wskaźniki – w zależności od potrzeb i celu wykonania testów).

Przykładowo wartość współczynnika n50 = 3,0/h oznacza, że przy różnicy ciśnień 50 Pa, podczas 1 godziny następuje 3-krotna wymiana całej objętości powietrza w budynku poprzez nieszczelności. Czyli w przypadku obiektu o kubaturze netto 500 m3 jest to 1500 m3/h. Obrazuje to jak wielkie mogą być dodatkowe wentylacyjne straty ciepła (poprzez nieszczelności) w sezonie grzewczym. Dla porównania w budynku pasywnym ze wskaźnikiem szczelności n50=0,6/h, przy analogicznej różnicy ciśnień i tej samej kubaturze, niekontrolowana wymiana powietrza poprzez nieszczelności będzie 5-krotnie mniejsza i wyniesie jedynie 300 m3/h.

Przed wykonaniem testu budynek musi być właściwie przygotowany. W zależności od zastosowanej metody A lub B, wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie zewnętrznej (np. kanały wentylacyjne) muszą być zamknięte lub szczelnie zaklejone.

Wykonanie testu szczelności zakończone jest wystawieniem odpowiedniego protokołu z badania oraz, w razie potrzeby, przygotowaniem raportu dokumentującego lokalizację nieszczelności. Stosowany przez nas sprzęt posiada odpowiednie certyfikaty kalibracji i spełnia wszystkie wymagania wynikające z normy PN-EN 13829, co jest szczególnie istotne przy ubieganiu się o dotację do budowy domów energooszczędnych oraz w przypadku sporu z wykonawcą inwestycji lub deweloperem.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Zgodnie z wymaganiami budowlanymi (WT2008/WT2014) poziom szczelności budynków w próbie n50 powinien wynosić:
- 1,5/h - dla budynków z wentylacją mechaniczną;
- 3,0/h - dla budynków z wentylacją grawitacyjną .

Wymagania stawiane budynkom pasywnym i energooszczędnym (program dopłat NFOŚiGW) w zakresie wartości wskaźnika n50 są następujące:
- 0,6/h - dla budynków w standardzie NF15;
- 1,0/h - dla budynków w standardzie NF40.

W wielu przypadkach wymagania w zakresie szczelności mogą być jeszcze bardziej rygorystyczne i wynikać ze specyficznych założeń projektowych (dotyczy głównie dużych obiektów komercyjnych, w szczególności chłodni). W praktyce zdarzają się wymagania na poziomie n50=0,015/h. Poziom szczelności budynków może być określany również przy pomocy innych wskaźników (np. q50, w50).

DOTACJE NFOŚiGW

Testy szczelności powietrznej budynków wymagane są przy ubieganiu się o dotację do budowy domów energooszczędnych. Wartość dotacji w zależności od typu budynku wynosi do 50 000 zł brutto.

TESTY SZCZELNOŚCI PPOŻ.

Testy szczelności blower door wykonuje się m.in. w celu oceny skuteczności ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń wyposażonych w systemy gaszenia środkami gazowymi. Stałe gazowe urządzenia gaśnicze (SUG-G) stosuje się głównie w obiektach, które ze względu na swoją „wrażliwą” zawartość (serwerownie, archiwa, zbiory muzealne itp.) nie mogą być wystawione na działanie tradycyjnych środków gaśniczych (np. wody, proszku gaśniczego). Gaszenie odbywa się poprzez wyładowanie środka gazowego, który dzięki osiągnięciu odpowiedniego stężenia w pomieszczeniu doprowadza do przerwania reakcji spalania i zabezpiecza przed ponownym zapłonem.

Skuteczność gazowych systemów gaśniczych jest uzależniona od czasu utrzymywania się odpowiedniego stężenia mieszanki gaśniczej po wyładowaniu środka gazowego (tzw. czasu retencji - „hold time”). Czas retencji zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest sumaryczna powierzchnia nieszczelności w obudowie zewnętrznej, a ściślej – stosunek tych nieszczelności do objętości ochranianego pomieszczenia („leakage-to-volume ratio”).

Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (Retrotec Enclosure Integrity) możemy przetestować każdy obiekt oraz wystawić protokoły z prób szczelności zgodnie z dowolnym standardem (ISO 14520, EN 15004, , NFPA 2001). Dodatkowo oferujemy usługę lokalizacji nieszczelności i doradztwa w zakresie uszczelnienia badanych pomieszczeń. Ponadto możemy przeprowadzić ocenę poprawności doboru i skuteczności działania urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które występuje przy wyładowaniu środka gazowego („peak pressure analysis”).

Nasze kwalifikacje zostały potwierdzone uzyskaniem certyfikatów (Enclosure Integrity Certification Level 1&2) oraz wpisem na oficjalną listę certyfikowanych testerów firmy Retrotec (lista dostępna na stronie www.retrotec.com).

NASI KLIENCI / WYBRANE REALIZACJE

 • Testy szczelności domu pasywnego kielce

  Testy szczelności domu pasywnego k/Kielc – testy na potrzeby programu NFOŚiGW (NF15).
  Ostatecznie uzyskano poziom szczelności – n50=0,54 1/h.

 • próby szczelności chelmce

  Próby szczelności domu pasywnego (NF15) w Chełmcach k/Kielc – dzięki naszemu doradztwu i
  usunięciu nieszczelności ostatecznie osiągnięto szczelność na poziomie n50=0,21 1/h.

 • test szczelnosci bmw

  Test szczelności salonu i warsztatu BMW w Kielcach – kubatura wewnętrzna ponad 11,000 m3.
  Badanie szczelności wykonano na zlecenie ZK BUD Sp. z o.o.

 • Testy szczelności domu autonomicznego w Podzamczu

  Test szczelności nowej hali produkcyjnej o kubaturze ok. 7200 m3 – Bierawa (woj. opolskie) – na zlecenie ETP S.A.

 • Testy szczelności domu autonomicznego w Podzamczu

  Testy szczelności „domu autonomicznego” w Podzamczu k/Kielc
  inwestycja realizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 • Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

  Testy szczelności pomieszczeń wyposażonych w instalację gaszenia gazem –
  Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie

 • Testy szczelnosci pomieszczen pod katem ochrony ppoz

  Testy szczelności pomieszczeń pod kątem ochrony ppoż. we współpracy z SUPOBER Kraków – teren całego kraju.

 • test szczelnosci - Kozy

  Test szczelności domu energooszczędnego w standardzie NF40 (program NFOŚiGW)
  – Kozy, woj. śląskie (Inwestor: p. Agnieszka i Wojciech Fabia)

 • DZIKOWIEC


  Test szczelności domu pasywnego ECO HOUSE – Dzikowiec, woj. podkarpackie, Inwestor: p. Andrzej Grabiec.
  Budynek osiągnął szczelność na poziomie - n50=0,48 1/h. Projekt budynku autorstwa BXBstudio Bogusław Barnaś.

 • mostostal

  Testy szczelności pomieszczeń serwerowni wyposażonych w instalację gaszenia gazem – CYFRONET AGH Kraków

 • mostostal

  Testy szczelności pomieszczeń w Centralnym Ośrodku Sportu (Ośrodek Przygotowań Olimpijskich) – Zakopane

 • Test szczelności pasywnej w hali gimnastycznej


  Test szczelności pasywnej hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach
  k/Słomnik (woj. małopolskie) • domlux

  Testy szczelności blower door i badania termowizyjne domów z drewna – realizacje w całej Polsce


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYKontakt
Telefon
SŁAWOMIR PRUS
500 267 633

Dane rejestracyjne firmy:
PRUSDIS SŁAWOMIR PRUS
Ul. Przemysłowa 6, 28-340 Sędziszów NIP: 656-199-14-16 Regon: 260110744

Email
prusdis@prusdis.pl
Tagi
Social media
Copyright

© Prus.co 2018