Loading...

Świadectwa energetyczneWykonujemy ŚWIADECTWA CHARATERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynków i lokali każdego typu.


Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania świadectwa razem z usługą termowizji.


mapa PolskiŚwiadectwa energetyczne wykonujemy NA TERENIE:

- Kraków i całe województwo małopolskie
- Katowice i całe województwo Małopolskie
- Jędrzejów i województwo Świętokrzyskie
- cała Polska (większe realizacje)


Wzór ¶wiadectwa


Co jest potrzebne do sporządzenia świadectwa ?

- projekt budowlany budynku
- wizja lokalna obiektu, w trakcie której dokonujemy przeglądu instalacji grzewczej, stolarki okiennej, pytamy o zastosowane materiały itd.
- pomocne mogą okazać się faktury za zakup materiałówGWARANCJA STAŁEJ CENY


Usługa jest wykonywana w cenie ustalonej podczas pierwszego kontaktu (np. telefonicznego) na podstawie przekazanych przez Klienta informacji. Stwierdzenie podczas wizji obiektu czę¶ciowych rozbieżno¶ci i braków w dokumentacji (do 20%) i zwi±zana z tym konieczno¶ć dodatkowych pomiarów/inwentaryzacji nie wpływa na zmianę wyceny usługi.allianz

Dla Państwa bezpieczeństwa posiadamy
wykupion± polisę OC w TU Allianz z sum±
gwarancyjn± 25 000 EURO.O ¦WIADECTWIE

Co to jest ¶wiadectwo charakterystyki energetycznej?Jest to dokument, który okre¶la wielko¶ć zapotrzebowania na energię niezbędn± do zaspokojenia potrzeb zwi±zanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczno¶ci publicznej również o¶wietlenia.*Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowi±zek sporz±dzania ¶wiadectw charakterystyki energetycznej. Obowi±zek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie ¦wiadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.*
Kiedy zainteresować się ¶wiadectwem?


Inwestor jest zobowi±zany doł±czyć ¶wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.*
W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione ¶wiadectwo charakterystyki energetycznej.*Ponadto:Wła¶ciciel budynku jest obowi±zany zapewnić sporz±dzenie ¦wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1) upłyn±ł termin ważno¶ci ¦wiadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.** Ľródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYKontakt
Telefon
SŁAWOMIR PRUS
500 267 633

Dane rejestracyjne firmy:
PRUSDIS SŁAWOMIR PRUS
Ul. Przemysłowa 6, 28-340 Sędziszów NIP: 656-199-14-16 Regon: 260110744

Email
prusdis@prusdis.pl
Tagi
Social media
Copyright

© Prus.co 2018